Tạp Hoá Cô Tư Tam Kỳ

Ngôi nhà nhỏ với những thứ nho nhỏ của cô chủ nhỏ đến từ vùng đất nhỏ lân cận Đà Nẵng.

Tạp Hoá Cô Tư Tam Kỳ
Áo COKE CROPTOP. Ảnh: Tạp Hóa Cô Tư Tam Kỳ
Tạp Hoá Cô Tư Tam Kỳ
Áo HONEY CROP ON TOP. Ảnh: Tạp Hóa Cô Tư Tam Kỳ.

Áo HONEY CROP ON TOP. Ảnh: Tạp Hóa Cô Tư Tam Kỳ. 
Tạp Hoá Cô Tư Tam Kỳ
Áo WHISKEY CROP. Ảnh: Tạp Hóa Cô Tư Tam Kỳ.
Tạp Hoá Cô Tư Tam Kỳ
Áo POWER OF WOMAN. Ảnh: Tạp Hóa Cô Tư Tam Kỳ.
Tạp Hoá Cô Tư Tam Kỳ
Áo HONEY CROP ON TOP. Ảnh: Tạp Hóa Cô Tư Tam Kỳ.
Tạp Hoá Cô Tư Tam Kỳ
Áo GIRLS CROP ON TOP. Ảnh: Tạp Hóa Cô Tư Tam Kỳ.
DANANG.HOLIDAY (TỔNG HỢP TỪ INSTAGRAM, FACEBOOK)